مشخصات تيم علمی نشريهحمیدرضا شعیری
زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shairimodares.ac.ir

عیسی متقی‌زاده
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
motaghizadehmodares.ac.ir

صادق آئینه‌وند
استاد تاریخ
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
aeneh_samodares.ac.ir
فردوس آقا گل‌زاده
استاد زبان‌شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
aghagolzmodares.ac.ir
محمد دبیرمقدم
استاد زبانشناسی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
dabirmoghaddamatu.ac.ir
سیدحسن زهرایی
استاد زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
hzahraeeut.ac.ir
ابوالقاسم رادفر
استاد زبان و ادبیات فارسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
radfarihcs.ac.ir
عباسعلی رضایی
دانشیار آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
aarezaeeut.ac.ir
علی عباسی
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a-abbassisbu.ac.ir
غلامرضا کیانی
دانشیار زبان انگلیسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
kiany_ghmodares.ac.ir
عیسی متقی‌زاده‌
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
motaghizadehmodares.ac.ir
محمدرضا محمدی
دانشیار زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mrmohammodares.ac.ir
فرامرز میرزایی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
f_mirzaeimodares.ac.ir
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n_nikoubakhtmodares.ac.ir