راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات دوماهنامة جستارهای زبانی
 
دوماهنامة بین‌المللی جستارهای زبانی در حوزة مسائل زبان (آموزش زبان، زبان‌شناسی، نشانه- معناشناسی، جامعه‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان، کاربرد‌شناسی زبان، ...) مقاله دريافت مي‌كند.
1. مقالات فقط به‌صورت الكترونيك و از طريق سایت نشریه، دريافت مي‌شوند.
2. مقالة ارسال‌شده در نشریة دیگر چاپ نشده یا هم‌زمان برای سایر مجله‌ها ارسال نشده باشد.
3
. پذيرش و چاپ مقاله مشروط به تأييد نويسندگان است.
4
. زبان اول مجله فارسی و ارائة چکیدة انگلیسی الزامی است، نشریه به زبان های انگلیسی و فرانسه نیز مقاله می پذیرد
5. مجله از پذيرش مقالات بيش از 7500 کلمه معذور است.
. 6
فصلنامه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي‌دارد.
7. جهت ارسال نهایی مقاله، تکمیل و ارسال هر دو صفحه فرم تعهدنامه موجود در سایت (به صورت یک فایل پی‌دی‌اف)، و امضاشده به وسیله همه نویسندگان، ضروری است
8. مقالاتِ برگرفته از رسالة پايان‌نامة دانشجويان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئوليت استاد راهنما منتشر مي‌شود.

 .9مقالات ارسال شده باید دارای بخش‌های زیر باشد:
-
عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسندة عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ رتبة علمی و نام مؤسسة متناظر هریک از نویسندگان به فارسی و انگليسی؛ نشانی کامل نویسندة عهده‌دار مکاتبات شامل نشانی پیام‌نگار (پست الکترونیکی)؛
چکیدة فارسی (حداکثر 250 کلمه با ذکر هدف و مسئلة مقاله)؛ واژه‌های کلیدی (حداکثر پنج کلمه)؛ عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیدة انگلیسی؛ واژه‌های کلیدی انگلیسی؛
- مقدمه (تعریف موضوع و مسئله، پرسش‌ها، فرضیه‌ها، روش و رویکرد تحقیق) *** ارجاع در مقدمه داده نشود؛
 - پیشینۀ تحقیق؛
- چارچوب نظری؛
- بحث و بررسی،
- نتیجه؛
- فهرست منابع؛
- ضمايم.
10. شیوۀ  نگارش منابع:
منابع مورد استفاده دست اول بوده و هم در متن و هم در انتهای مقاله بر اساس دستورالعمل APA نسخۀ 7 آورده شوند. مثال:

الف) مقاله
 کاظمی، ف. (1393). کارکرد زبان­شناسی سازگانی در کتب درسی دانشگاهی (بررسی کتاب بیوشیمی عمومی). پژوهش و نگارش کتب درسی، 18(34)، 1 ـ 27.
قصدی، ر.، اروندیان، ک.، رضایی، ف.، و حاتمی، ح. (۱۳۹۵). مقایسۀ تحلیل بالینی آزمون خانه ـ درخت ـ آدم بر روی کودکان ۱۲ الی ۱۴ سالۀ شاهد و عادی. اصول بهداشتی، ۱۹(۳)، 305-310.
 Macaro, E., & Erler, L. (2008). Raising the achievement of young-beginner readers of French through strategy instruction. Applied Linguistics, 29(1), 90-119
ب) کتاب:
گراث ـ مارنات، گ. (۱۹۹۷). راهنمای سنجش روانی برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان­پزشکان. ترجمۀ ح. پاشاشریفی و م. نیکخو (۱۳۹۲). تهران: رشد.
نکته: در آثار ترجمه­ای لازم است سال چاپ اثر اصلی ذکر شود. نام تمام مترجمان در منابع بیاید و در بخش ارجاعات درون متنی به شکل همکاران ذکر شود، به این شکل (گراث ـ مارنات، 1997، ترجمۀ پاشاشریفی و نیکخو، 1392).
Grabe, W. (2009). Reading in a second language: Moving from theory to practice. New York: Cambridge University Press.
 ج) همایش:
شریفی، ش. (1390). بررسی معنایی افعال مرکب اندام­بنیاد از دیدگاه شناختی. در ششمین همایش بین­المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. به کوشش ق. رضوانیان و ا. غنی­پور ملکشاه. مازندران: دانشگاه مازندران.
Bošković, Ž. (2004). Object shift and the clause/PP pararellism hypothesis. In Proceedings of the 23rd West Coast Conference on Formal Linguistics (pp. 101-114).
 د. پایان نامه/ رساله:
شاهرخی­ شهرکی، م. (1385). بررسی شعر کودک از منظر زبان‌شناسی نقش­گرای هلیدی. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
Hidangmayum, N. (2010). Parenting stress of normal and mentally challenged children. Master thesis, Clinical Psychology Department, Harvard University.
 هـ . الگوی نقل منبع به فصلی از کتاب:
Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In E. E. Editor & F. F. Editor (Eds.), Title of work: Capital letter also for subtitle (pp. pages of chapter). Publisher. DOI (if available)
تبصرة 1: رسم‌الخط مقاله بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسي تنظيم شده باشد و رعايت نيم‌فاصله در تايپ الزامي است.
تبصرة 3: معادل لاتین اسامی و اصطلاحات و نیز توضيحات اضافي بر‌حسب شماره و استفاده برای اولین‌بار در زیرنویس آورده شود
تبصرة 4: ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام خانوادگی، سال، شمارة صفحه/ صفحات) نوشته شود. برای مثال: (رضایی، 1378، ص. 18؛ حسینی، 1395، ج. 1/ صص.12-18)
در مورد منابع غیر‌فارسی، مانند منابع فارسی عمل شود. برای مثال (
Chomsky, 2000, p. 171; Lui, 2001, vol.3/pp. 13-18)
تبصرة 5: نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم‌سانتی‌متر) از طرف راست (با قلم شمارة 10) درج شود.
تبصرة 6: نام کتاب‌ها و نام مجلات در داخل متن به‌صورت مورب (بولد نباشد) و نام «مقالات، شعرها و داستان‌های کوتاه» داخل گیومه قرار گیرد.
تبصرۀ 7: لازم است منابع لاتین (اعم از انگلیسی و روسی) در ارجاعات درون متنی و داخل پرانتز به قلم لاتین بیایند. اگر نام مؤلف خارج از پرانتز ذکر شد به فارسی بیاید و معادل لاتین برای نخستین بار پی نوشت داده شود.
تبصرۀ 8: طبق شیوه­نامۀ نشریه لازم است منابع فارسی پایان مقاله به لاتین نیز ترجمه شوند و در بخش منابع لاتین به شکل رنگی ذکر شوند. لطفا در منابع لاتین (ترجمه­شده) محل چاپ را ذکر نکنید.
تبصرۀ 9: عنوان جدول­ها،  نمودارها و شکل­ها در زیر عنوان فارسی به لاتین ترجمه شود.

تبصرۀ 10: فونت فارسی در مقالات B Yagut، اندازه 12 و فونت انگلیسی Times New Roman، اندازه 11 می‌باشد و  فاصله خطوط 1.5 است.
ویراستاران نشریه: خانم لیلا احمدی (فارسی)، آقای احسان مهری (انگلیسی)

تلفن:     09036048327
پيام‌نگار:modaresllc@modares.ac.ir    و   modaresuniversity@gmail.com