You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تحلیل زبان‌شناختی آرای قضایی بر‌اساس الگوی خلاق: رویکرد حوزه زبان‌شناسی حقوقی
فردوس آقاگل‌زاده *، فائزه فرازنده‌پور، ارسلان گلفام
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه و بررسی تصویر شرق در آثار ویکتور هوگو
محمد‌حسین جواری *، وحید نژادمحمد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML نقش قصه‌های تمثیلی در تعلیم و تربیت
ماندانا صدرزاده *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل گفتمانی شازده کوچولو (نظام معنایی منسجم تشکیل‌شده از ساختارهای تودرتو، تسلسلی و تکراری)
علی عباسی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تحولات معنایی و ساخت اطلاع ساخت‌های نشانداری در فرآیند ترجمه از انگلیسی به فارسی
ارسلان گلفام *، رضا امینی، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، فردوس آقاگل‌زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل و بررسی عوامل ضعف دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مهارت‌های زبانی از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته
عیسی متقی‌زاده *، دانش محمدی رکعتی، محسن شیرازی‌زاده
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تأملاتی در حوزه معنی‌یابی از متن در زبان عربی
حمیدرضا میرحاجی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مرگ‌اندیشی خیامی در آثار دو شاعر فارسی و عربی: صلاح عبدالصبور و نادر نادرپور
فرامرز میرزایی *، مهدی شریفیان، علی پروانه
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue