You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML سبک‌های غالب یادگیری ادراکی یادگیرندگان زبان فارسی در محیط زبان دوم
امیررضا وکیلی فرد *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مجوز وزارت علوم برای انتشار ویژه نامه پاییز سال 1395 جهت بهره برداری مولفان محترم

چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ریشه‌شناسی واژه قرآنی «علم» در زبان‌های سامی
علی حاجی خانی *، کاووس روحی برندق، علی دهقان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML واژه‌بست‌های مفعولی و آرایش بنیادین واژگان در زبان فارسی
ابوالفضل مزینانی *، علی علیزاده، شهلا شریفی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML گویش‌شناسی ادراکی؛ مطالعه‌ای موردی از ترکی‌آذری در شهرستان شبستر
علیرضا قلی رضا قلی فامیان *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML حذف گروه فعلی با ابقای فعل کوچک در فارسی: رویکردی کمینه گرا
منصور شعبانی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ساخت غیرشخصی در گیلکی شهرستان لنگرود
محدثه رستمی سماک *، علی درزی، مریم دانای طوسی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تحلیلی نگرش های داخلی و خارجی به مسئله ی تغییر نظام خطی زبان فارسی: مورد های اوروفارسی، یونی پرس و پارسیک
نوید اعطار شرقی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی جامعه‌شناختی-زبانی دیوارنوشته‌ها در محیط‌ دانشگاه :مطالعه موردی دانشگاه سیستان و بلوچستان
عباسعلی آهنگر، جواد شیروانی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML خرده روایت ها، گریزگاه نقال از برنامه روایی
کبری بهمنی *، ذوالفقار علامی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تغییرات معنایی و مفهوم‌سازی‌‌های فرهنگی نام‌اندام دست در جزء اول اسامی مرکب زبان فارسی در قالب زبان‌شناسی شناختی
معصومه مهرابی *، آرمان ذاکر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی فردی تأثیر بازخورد اصلاحی بازسازی و وادارسازی بر خطاهای گفتاری ساختار، واژگان و تلفظ
افسر روحی *، منوچهر جعفری گهر، نسیم عبدوی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML انسجام واژگانی در متن سوررئالیستی بوف‌ کور برپایۀ نظریۀ هالیدی و حسن
محمود عباسی، عبدالعلی اویسی کهخا، فاطمه ثواب *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML خنثی شدگی مشخصه زیربنایی حنجره در همخوان های گرفته زبان فارسی از منظر واجشناسی حنجره ای
مهناز ازادمنش، بتول علی نژاد *، عادل رفیعی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML نگاهی به نقش جنسیت نویسنده در ارائه‌ی جزئیات در داستان بر اساس دستور نقشگرا
حسین رضویان *، شیوا احمدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی غنای واژگان و روانی زبان اول و دوم در دوزبانه‌های آذری-فارسی مبتلا به زبان پریشی
الناز روحی، بهروز عزبدفتری *، حسن عشایری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحلیل زبان‌شناختی گفتمان‌های رقیب در پرونده بورسیه‌های تحصیلی: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف
فردوس آقاگل زاده، طاهره طارمی *
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ابعاد معنایی مکان واژه «زیر» براساس مدل چندمعنایی قاعده‌مند
مرجان دانشور کشکولی، محمد عموزاده *، حدائق رضائی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بازشناسیِ زبان‌شناختی و جغرافیایی گونه‌های زبان مازندرانی در حد فاصل خلیج گرگان تا مرکز مازندران با اعمال روش‌های گویش‌سنجی بر تفاوت‌های آوایی
آرزو نجفیان *، طیبه موسوی میانگاه، بلقیس روشن، سیف الله ملایی پاشایی
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue