مشخصات تيم علمی نشريهحمیدرضا شعیری
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shairimodares.ac.ir

محمدرضا محمدی
دانشیار زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mrmohammodares.ac.ir

علی درخشان
استاد آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه گلستان،گرگان، ایران
a.derakhshangu.ac.ir

فردوس آقا گل‌زاده
استاد زبان‌شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
aghagolzmodares.ac.ir
محمد دبیرمقدم
استاد زبانشناسی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
dabirmoghaddamatu.ac.ir
علی درخشان
استاد آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه گرگان،گلستان، ایران
a.derakhshangu.ac.ir
علی عباسی
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
a-abbassisbu.ac.ir
غلامرضا کیانی
دانشیار زبان انگلیسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
kiany_ghmodares.ac.ir
هادی نظری منظم
دانشیار زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hadi.nazarimodares.ac.ir
محمدرضا محمدی
دانشیار زبان و ادبیات روسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mrmohammodares.ac.ir
فرامرز میرزایی
استاد زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
f_mirzaeimodares.ac.ir
ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
n_nikoubakhtmodares.ac.ir
سیدمحمد حسینی معصوم
دانشیار زبان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
hosseinimaasumum.ac.ir
مجتبی منشی زاده
استاد زبان شناسی
دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
monshizadehaut.ac.ir
سعیده دست آموز
دانشیار زبان روسی
دانشگاه الزهرا (س)، ایران
s.dastamoozalzahra.ac.ir
رضا پیشقدم
استاد آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
pishghadamum.ac.ir
حمیدرضا شعیری
استاد زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
shairimodares.ac.ir

ماسیمو لئونه
دانشیار
دانشگاه تورینو ایتالیا
اییرو تاراستی
استاد
دانشگاه هلسینکی فنلاند
ماریا ژیولیا دوندرو
دانشیار
دانشگاه لییژ بلژیک
ژاک فونتنی
استاد
دانشگاه لیموژ فرانسه
آن بی یرت - ژیسلین
استاد
دانشگاه بوردو، فرانسه
پاترسیا ویولی
استاد
دانشگاه بولونیا، ایتالیا