جستارهای زبانی، جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۱۸۳-۲۰۰

عنوان فارسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب کلاس زبان خارجی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده فارسی مقاله اضطراب در کلاس زبان خارجی یکی از متغیرهایی است که تأثیر بسزایی در یادگیری زبان دارد و به همین دلیل همواره مورد توجه پژوهشگران در حوزه آموزش زبان بوده است. در این پژوهش، رابطه انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و اضطراب در کلاس زبان فرانسه دانشجویان و رابطه این متغیرها با سن و جنس آن‌ها را بررسی می‌کنیم. برای این کار، پرسش‌نامه‌های انگیزه پیشرفت هرمنس، هوش هیجانی بار-آن، اضطراب در کلاس زبان خارجی هورویتز و سنجش اضطراب صفت و حالت اشپیلبرگر را به 87 دانشجوی زبان ارائه کردیم. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده نمودیم. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده وجود رابطه معکوس معنی‌دار بین اضطراب در کلاس زبان خارجی با انگیزه پیشرفت (p= -0/001)  و اضطراب در کلاس زبان خارجی و هوش هیجانی (p= - 0/007) است. درپایان، با تحلیل نتایج مطالعه می‌توانیم بگوییم که سطح هوش هیجانی بالاتر با کاهش میزان اضطراب در کلاس زبان و انگیزه پیشرفت بیشتر با کاهش سطح اضطراب کلاس زبان همراه است.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله واژگان کلیدی،آموزش زبان،انگیزه پیشرفت،هوش هیجانی،اضطراب،کلاس زبان فرانسه

عنوان انگلیسی Correlation between Achievement Motivation, Emotional Intelligence and the Foreign Language Classroom Anxiety in French Students of Ferdowsi University of Mashhad
چکیده انگلیسی مقاله Anxiety in foreign language class is one of the variables which has main effect in language learning. Therefore researchers in language teaching are always interested in this factor. This study investigates the  relation  between achievement motivation, emotional  intelligence and foreign  language classroom  anxiety, in French  students  of  Ferdowsi  University of Mashhad  and relation of age and gender with these variables. For this purpose, Baron Emotional intelligence questionnaire, Hermans achievement motivation test, foreign language classroom anxiety test and Spielberger's State-Trait Anxiety scale were presented to 87 French students. To analyze research data, T test and Pearson correlation test were used. The results indicate that there is a negative significant correlation between foreign language classroom anxiety and achievement motivation (p= -0/001) in parallel with foreign language classroom anxiety and emotional intelligence (p= -0/007). As a result, it can be claimed that higher emotional intelligence and achievement motivation follow language classroom anxiety decrease.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Foreign Language Teaching,Achievement motivation,Emotional intelligence,Anxiety,French class

نویسندگان مقاله محمدرضا فارسیان | mohammad reza farsian
assistant professor of french language and literature, ferdowsi university of mashhad, mashhad, iran
استادیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه فردوسی (Ferdowsi university)

ناهید رضایی | nahid rezaei
ph.d. student in general and comparative literature, sorbonne university, paris, france
دانشجوی دکتری زبان، ادبیات عمومی و تطبیقی، دانشگاه پاریس 3 سوربون نوول ، فرانسه

سامیه پناهنده | samieh panahandeh
ph.d. student of clinical psychology, university of social welfare and rehabilitation sciences, tehran, iran
دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation sciences)


نشانی اینترنتی http://journals.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-14-1000-9339&slc_lang=fa&sid=14
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات